VEM İLAÇ KALİTE POLİTİKASI

 VEM PHARMACEUTICAL QUALITY POLICY

 

VEM İlaç, müşteri, tedarikçi, ortaklar, otoriteler, toplum ve çevre ihtiyaçlarını karşılamak için tutarlı ve dünya çapında yüksek standartlı ürün ve hizmetlerin sağlanması konusunda kararlıdır. Ürünlerimizi ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun, müşteri memnuniyeti odaklı, yenilikçi ve sürekli iyileştirmeyi temel alarak zamanında üretmeyi amaçlarız. Tüm çalışanlarımızla birlikte bu amaç doğrultusunda eğitimleri destekleyerek, yasal mevzuatlara uygun ürün üreteceğimizi ve izleyeceğimizi taahhüt ederiz.

VEM Pharmaceuticals is committed to delivering consistent, worldwide, high standard products and services to meet customers, suppliers, partners, authorities, society and the environment. We aim to produce our products on time, based on national and international quality standards, customer satisfaction oriented, innovative and continuous improvement. We endeavor to support and educate all our employees for this purpose, and we will produce and monitor the products according to the legal regulations.

VEM Kalite Politikası Uygulama İlkeleri VEM Quality Policy Application Principles

 Temel amacımız “Uluslararası kalitede ürünler üreterek, sağlıklı yaşama katkıda bulunmak” tır.

Our main aim is "to contribute to healthy life by producing products with international quality".

 Birbirini tamamlayan temel amaç ve Kalite Politikamız doğrultusunda kuruluş stratejik planlarımız, iş planlarımız ve kalite hedeflerimiz oluşturulur. Bu plan ve hedeflerin oluşturulmasında aşağıdaki ilkeleri temel olarak alırız:

Our strategic plans, business plans and quality targets are created in line with our main goal and our Quality Policy which complement each other. We take the following principles as the basis for the creation of these plans and objectives:

-    Kalite Güvence Sistemimizi oluşturan tüm süreçlerimizi yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek,

     Our Quality Assurance System we constantly monitor and improve our processes with our innovative and creative approaches

-    Ürünlerimizi, ulusal ve uluslararası cGMP , 93/42/EC, ISO 13485, 2001/83/EC ve ISO 9001  standartlarına ve yasal şartlarına uygun olarak üretmek,

    To produce our products in accordance with national and international cGMP, 93/42/EC, ISO 13485, 2001/83/EC and ISO 9001standards and legal requirement

-    Kaynaklarımızı en etkin ve verimli şekilde yönetmek,

     To manage our resources in the most effective and efficient way

-    Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri odaklı çalışmak ve müşterilerimizin, kendilerine sunduğumuz ürün ve hizmetlerden duydukları memnuniyeti sürekli olarak artırmak için çalışmalar yapmak

     To work in a customer-focused manner with risks and opportunities that may affect the presentation and compliance of services and to continuously improve the satisfaction that our customers receive from the products and services we offer them

-    Kalite Güvence Sistemimizin tüm çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi, uygulanması ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla çalışanlara eğitim vererek gelişimine sürekli destek vermek,

     To provide continuous support to the development of our Quality Assurance System by providing training to employees in order to ensure understanding, adoption, implementation and improvement by all employees

    Bu hedef ve ilkeler doğrultusunda üst yönetimin tam desteği ve tüm çalışanlarımızın katılımıyla oluşturulan ve gerektiğinde güncellenen “Kalite Politikamız” Kalite Güvence Sistemimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

     It is an integral part of our "Quality Policy" Quality Assurance System, which is created with the full support of top management in line with these goals and principles and with the participation of all our employees and updated when necessary.